Organizing Committee

Share This:

BTC-VDH-6

BAN ĐIỀU HÀNH / EXECUTIVE COMMITTEE

Tuyên Uý Đại Hội / Convention Chaplain: Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Bình, SVD / binhsvd@gmail.com

Trưởng Ban Tổ Chức / Organizing Committee Chairman: Tr. Giuse Đào Văn Đức / daovanduc@tntt.org

Ban Cố Vấn / Advisory Committee

 • Lm. Đôminicô Nguyễn Trọng Hiếu, SVD / tronghieu@hotmail.com
 • Lm. Phanxicô Xaviê Trần Anh Vũ, SCJ / francisvutran@gmail.com
 • Lm. Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn / revqt@gmail.com
 • Lm. Martino Nguyễn Bá Thông / chathong@hayyeuthuongnhau.org
 • Tr. Antôn Nguyễn Ngọc Linh / linh@tntt.org
 • Tr. Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường / jmanhtruong@gmail.com

Thư Ký Đại Hội / Convention Secretary: Tr. Catarina Nguyễn Thùy Nhã / thuynha7@wamail.net
Thủ Quỹ Đại Hội / Convention Treasurer: Tr. Maria Vô Nhiễm Lê Ngọc Khánh / ngockhanh.le@gmail.com
Trưởng Khối Quản Trị / Director of Administration: Tr. Maria Goretti Hồ Tân Uyên / tanuyenho@yahoo.com
Trưởng Khối Nội Dung / Director of Programming: Tr. Đaminh Dương Hoàng / duonghoang007@gmail.com


QUẢN TRỊ / ADMINISTRATION

Ban Gây Quỹ / Fundraising Committee: Tr. Maria Vô Nhiễm Lê Ngọc Khánh / ngockhanh.le@gmail.com
Ban Ghi Danh / Registration Committee:  Tr. Maria Teresa Trần / tran0449@gmail.com
Ban Báo Chí & Vận Động / News & Marketing Committee:  Tr. Teresa Nguyễn Hồng Nhung / hnhung.nguyen5@gmail.com
Ban Phụng Vụ / Liturgical Committee: Tr. Phêrô Lê Hùng Nam Phong / kylong101@gmail.com
Ban Trật Tự / Security Committee:  Tr. Tống Viết Bường Nguyễn Bryan / nguyenbryank@gmail.com
Ban Ẩm Thực / Foods Services Committee: Tr. Annê Phan Hồng Phùng Hạ / Phanph317@gmail.com
Ban Vệ Sinh / Janitorial Services Committee: Tr. Gioan Ngô Quốc Tuấn / ruruvn@gmail.com
Ban Kỹ Thuật Vi Tính / Information Technology Committee: Theodore Phạm Thiên Anh / thienanhpham@tntt.org
Ban Kỹ Thuật Âm Thanh / Audio-Visual Support Committee: Tr. Giuse Tadeo Trần Khanh / klvdrummer@yahoo.com
Ban Tiếp Tân / Welcoming Committee: Tr. Teresa Lê Thị Thanh Lan / thanhlanle402@gmail.com
Ban Kỹ Thuật Trang Trí / Interior-Exterior Design Committee: Tr. Giuse Trương Hữu Tài / anh0008@yahoo.com
Ban Phim Ảnh / Photo-Videography Committee: Tr. Martin Maria Nguyễn Kim / kevin.nguyen1010@yahoo.com
Ban Y Tế / Medical Services Committee: Tr. Phêrô Nguyễn Trí / nguyentmn@yahoo.com
Ban Đưa Đón / Transportation Services Committee: Tr. Maria Nguyễn Thị Minh Châu / nguyencm2@gmail.com


NỘI DUNG / PROGRAMMING

Ban Nội Dung & Điều Hợp Chương Trình / Programing and Masters of Ceremony Committee

 • Rev. Francis Xavier Nguyễn Thanh Bình, SVD
 • Rev. Đôminicô Nguyễn Trọng Hiếu, SVD
 • Rev. Phanxicô Xaviê Trần Anh Vũ, SCJ
 • Tr. Giuse Đào Văn Đức
 • Tr. Maria Goretti Hồ Tân Uyên
 • Tr. Đaminh Hoàng Công Thái Dương

Chủ Tịch/Đại Diện BCH 8 Miền / Regional Presidents or Representatives:

 • MTB-Tr. GB Hoàng Thanh Nam
 • MTY-Tr. Maria Vũ Phương Thảo
 • MTN-Tr. Đaminh Đào Đức Khánh
 • MTR-Tr. Giuse Nguyễn Minh Ngiệm
 • MN-Tr. Giuse Trần Nhật
 • MDB-Tr. Matta Trần Samantha
 • MTD-Tr. GioaKim Cao Học
 • MDN-Tr. Margarita Đỗ Thuy Nhã My

Thư Ký: Tr.Maria Madalena Nguyễn Hoài Tâm Tami

Ban Sinh Hoạt / Activity Committee

 • Thi Đua Thể Thao / Sport Competitions: Tr. Vincente Nguyễn Hoàng James / jnguye15@gmail.com
 • Spirit Crew/Rally: Tr. Teresa Đinh Ngọc Nga / mtmimosa@gmail.com
 • Văn Nghệ Bỏ Túi / Daily Entertainments: Tr. Teresa Ngô Ngọc Hiếu / ngochieu81@hotmail.com
 • Booth Games: Tr. Anton Phạm Cương / acmp29@yahoo.com
 • Thi Đua Đố Vui / Trivia Competitions: Tr. Giuse Nguyễn Nghiệm / nghiem.m.nguyen@gmail.com
 • Hành Trình Đức Tin / Journey of Faith-Obstacle Course: Tr. Teresa Đinh Ngọc Nga / mtmimosa@gmail.com
 • Breakout Sessions: Tr. Elizabeth Phạm Ngọc Chi / ecpham@gmail.com
 • Ơn Gọi / Vocations: Tr. Anna Nguyễn Kiều Thu / tinhngai@yahoo.com

Ban Văn Nghệ & Đại Nhạc Hội / Theater Arts & Music Performance Committee:  Tr. Maria Trần Quỳnh Trâm / qtramtnds@gmail.com